Vedkamin eller pelletskamin?

Ofta ställs frågan om vad som är "bäst" - ved eller pellets? Det beror på förväntningarna på eldstaden. Nedan följer sammanfattande text till ett antal viktiga parametrar. För utförligare diskussion, se dokumentet Ved eller Pellets?

Ekonomi

Vilket vedpris skall man räkna med? Vi väljer ett exempel där torkad björkved med ca 20% fukthalt kostar 550 kronor per kubikmeter stjälpt ved. Om vi nu räknar lite lågt och säger att veden kostar oss 500 kr hemma, blir kostnaden för uppvärmningen 107 kronor under exempeldygn och det motsvarar 180 kWh (som krävs i vårt exempelhus) som sålunda motsvarar 60 öre per kW.

På hemsidan www.pelletskoll.se kan du se aktuella priser för pellets och i snitt kan man räkna med 3 kr per kg. Efter att rökgasförluster etc har avräknats kan ett snittpris räknas fram som är 75 öre per kWh.

Resultatet är alltså att det blir ca 20% billigare att elda med ved jämfört med pellets om veden köpts. Har man tillgång till egen ved är det istället snarare den egna arbetsinsatsen man skall värdera.

Arbetsinsats

All fastbränsleeldning kräver insatser mer eller mindre dagligen, som påfyllning, rengöring av brännkopp, konvektionsdelar och tömma aska. Det krävs dock oftast inte mer än någon minut dagligen. Rengöring och hantering av aska är enklare med en pelletskamin än med en vedkamin.

33 kg ved motsvarar 100 liter stjälpt mått ved, vilket i sin tur motsvarar energimängden i ca 25 kg pellets. Det är naturligtvis betydligt enklare att fylla på 25 kg pellets.

Mysfaktor

En stor fördel för vedeldningen är att mysfaktorn är högre än vid pelletseldning. Många anser dock att en rätt inställd pelletskamin inte ligger långt efter i mysfaktor jämför med vedeldad utrustning, särskilt om det beaktas att pelletskaminen är igång så mycket mera.

Värmespridning

Med pelletskamin är det varmt på morgonen, men det är inte varmt i ett hus där man eldade en braskamin innan sängdags.

En braskamin får mer ses som mysvärme och komplement till ett annat värmesystem, medan pelletskaminen är överlägsen när det gäller uppvärmning och kan vara husets enda uppvärmningskälla. En pelletskamin ger också en jämnare värmespridning över tid.

Effektivitet, verkningsgrad

Verkningsgraden hos vedeldad utrustning varierar starkt och man bör alltid ifrågasätta den uppgift om verkningsgraden som en tillverkare eller leverantör anger. Energiinnehållet per kg ved kan beräknas till 4-4,3 kWh per kilo och i verkligheten kan verkningsgrader variera mellan 10% för en öppen spis upp till ca 85% för en bra kakelugn.

Pelletskaminer har en verkningsgrad mellan 70 och 95%, beroende på kaminmodell, kaminens inställningar, pelletskvalitet m.m.

Miljö

Pelletseldning är betydligt mer miljö- och hälsovänligt än vedeldning.

Tänk på att ved, om det används, alltid skall vara väl torkad. Otillräckligt torkad ved ger förutom dåligt energiutbyte och onödigt slitage på skorstenar även dramatiskt ökande utsläpp av skadliga gaser.