Certifieringar och märkningar

Nordic Heatings produkter

Genomgående är att Nordic Heatings produkter är CE-märkta och därmed får säljas och installeras i Sverige inom de områden de är avsedda att användas!

Isolerade modulskorstenar (BIOMODUL) är certifierade enligt den harmoniserande standarden EN 1856-1.

Läs Boverkets information om CE-märkning och typgodkännande: http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2013/ce-dig-for.pdf

 

Certifiering inom EU

Vi har i Sverige bestämt att vi skall vara med i EU. Inom EU har man sedan bestämt att det skall ställas krav på vissa produkter där man anser att det finns skäl för detta, så att varor skall kunna röra sig fritt inom EU. T.ex är pelletskaminer en sådan grupp. Alla kaminer skall testas och godkännas för att de skall få marknadsföras inom EU. Kraven som ställs är till för att produkterna skall vara tillräckligt bra, säkra och miljövänliga.

Vissa standarder är så kallade harmoniserade standarder. Med harmoniserande betyder att standarden är gemensam för hela Europa och våra politiker har sedan skrivit på att Sverige inte får lägga till några ytterligare krav utöver de som ställs i den harmoniserande standarden då de till 100% överstämmer med de krav vi har i Sverige.

Tester inför CE-certifiering utförts av ackrediterade laboratorier. Dessa säkerställer att samtliga krav enligt standarden uppfyllts. Resultatet garanteras sedan av en "Notified Body"/Anmält Organ, som är en oberoende organisation som bedömts vara kompetent att bedöma tillverkare enligt kraven i de olika direktiven.

Nordic Heating menar att om något medlemsland anser att kraven som ställs för CE-märkning inte räcker så skall det landet föra fram kraven inom EU och arbeta för att standarden där kraven beskrivs ändras.

 

Nationella certifieringar/märkningar

Enligt EU-lag får inte andra märkningar än CE-märkning förekomma på nationell nivå!

Det finns dock intressen som vill arbeta med märkningar utanför CE-märket och det finns en uppsjö av olika märkningar inom Europa och alla kostar stora pengar. I Sverige finns exempelvis Svanen-märkning och P-märkning. Skulle t.ex en pelletskamin märkas med alla märkningar som finns inom Europa rör det sig om en kostnad på en miljon kronor och sedan stora summor årligen. Bara CE-certifiering inkl. test kostar över 100.000 kronor, en kostnad som naturligtvis belastar konsumenten i slutändan. Skulle en produkt märkas med alla märkningar olika organisationer önskar skulle vi helt enkelt få för dyra produkter.

En fråga man kan ställa sig är om det egentligen är för konsumenternas och miljöns väl som de olika märkningarna finns eller är de olika organisationerna bakom respektive certifiering/märkning som agerar av egenintresse?

 

"Svanen"

Svanen-märket eller Nordiska Ministerrådets märke innebär att man ställer lite högre krav vad det gäller utsläpp från en pelletskamin än de krav som ställs vid CE-märkning och P-märkning men framförallt kostar det två % på omsättningen, vilket belastar konsumenten genom högre priser. Anledningen enligt "Svanen" att ett företag skall acceptera denna extra avgift är att det underlättar i marknadsföringen av produkten då konsumenterna förknippar Svanen-märket med något positivt. Gränsvärdena för Svanenmärkning sätts så att de flesta skall kunna klara kraven. Om inte skulle ju "märkningsföretaget" få lägre intäkter.

Pelletskaminer använder en teknik som i sig är extremt miljövänlig så pass miljövänlig att kraven kan ställs 8 gånger högre för en pelletskamin än för en vedkamin om de båda skall kunna kallas "miljögodkända". Om en pelletskamin släpper ut 1,0 enhet koloxid kan den exempelvis Svanenmärkas om gränsvärdet skulle ligga på 1,1. Pelletskaminen som släpper ut 1,2 kan inte märkas. Däremot kan vedkaminen som släpper ut 8,0 enheter koloxid klassas som "miljövänlig" i det fall kravet ligger på 8,1 enheter för vedkaminer. Detta i sig innebär att märkningen blir extremt missvisande, då det givetvis är bra mycket miljövänligare att köpa pelletskaminen som släpper ut 1,2 enheter än den "miljövänliga" och Svanen-märkta vedkaminen. Att det ligger egenintressen i sådana märkningar blir tydligt - skulle man se till att skydda miljön skall man ju snarare förbjuda eldning i öppna spisar, mer eller mindre antika kaminer och gamla vedpannor än att "miljöklassa" pelletskaminer utöver CE-certifieringens krav.

 

P-märkning

Det statliga företaget Sveriges Provningsanstalt och Forskningsråd (SP) började med något som kallas P-märkning.

P-märkning läggs alltså "ovanpå" en CE-certifiering och det kommer ytterligare en kostnad på ca 100.000 kronor för en pelletskaminmodell, vilket i slutändan landar på konsumenten. Att SP varit framgångsrikt i att marknadsföra P-Märkning beror främst på att man är ett staligt företag. Energirådgivare runt om i landet får informationen om att de skall rekommendera P-märkta produkter. Energimyndigheten tar upp om produkter är P-märkta för att på så sätt förhöja legitimiteten att fortsätta med denna typ av dubbelmärkning.

Som nämnts ovan får enligt EU-lag inte andra märkningar än CE-märkning förekomma. SP och Svanen kommer runt detta genom att säga att det är "frivilliga märkningar", vilket ju dock rimmar illa med den propaganda som förekommer runt P-märkning. Egentligen skulle det vara en fråga för Europadomstolen. Handelskammaren har noterat problemet och ställer sig tveksamma till om Sverige inte försöker sätta EU-regler/författningar/lagar ur spel för att dra in pengar på en testverksamhet.

 

Jämförelse mellan CE-certifiering och svenska märkningar 

Verkningsgrad

Det finns krav på att en pelletskamin skall ha en viss verkningsgrad. Boverket säger 70% och P-märket ställer 75% som krav. En kommentar till detta är att Nordic Heating inte känner till någon pelletskamin som inte kan komma upp i 75% verkningsgrad. Flertalet ligger i intervallet 80-92%.Punkten tillför alltså inte någonting!

Säkerhet

Vid CE-certifiering ställs en mängd krav på kaminerna för att de skall betraktas som säkra. En sådan är att det skall vara två så kallade oberoende system mot bakbrand. P-märkningen (och därigenom SP) kräver tre sådana system. Om Sverige anser att det är viktigt, hur kommer det sig då att vi godkänner att det för CE-certifiering kräver endast två system? Kan det vara så att det inte kan påvisas att en kamin med tre system är säkrare än en med två system? De flesta av Nordic Heatings kaminer har tre eller fler säkerhetssystem.

Tester visar sedan även att om man försöker tända eld på pellets i ett pelletsförråd i kamin så släcks elden av sig själv genom att det blir brist på syre. En pelletskamins förråd är ju dels begränsad i volym men har ju även ett lock. Hur kommer det sig att man då kan P-märka pelletsbrännare till pannor med helt öppna kärl med 100 tals kilo med pellets, ja till och med pelletsförråd i spånskivor accepteras? Märkligt! Om Du som konsument anser att denna punkt i P-märkningen tillför något, säg då till att Du vill ha en kamin med tre system mot bakbrand då de flesta av våra kaminer trots allt har det!

Miljö

Emissionsgränser som ställs upp för P-märkning tillför inget nytt.

Vad gäller utsläpp är det som finns från svenska myndigheters sida att en pelletskamin skall ha ett CO-utsläpp som är 0,04 % vid 13% syrehalt eller under. Detta är ett krav som även ställs vid CE-certifiering. Är produkten CE-certifierad får den alltså installeras och inga andra ytterligare krav kan komma att ställas på produkten i Sverige!

Manualer

Vidare ställs som krav att manualer skall finnas på svenska, vilket även det är något som ingår i CE-bestämmelserna.

Kvalitet

Krav för P-märkning innehåller även en kvalitetsdel. Det har dock inget med kvalitet på produkten eller ingående komponenter att göra, då SP varken har tillräcklig kompetens eller tid till att undersöka. Istället centrerar man sig på att leverantören skall ha ett system som gör att det skall gå att spåra komponenter till ett visst inköp. Sådan här typ av spårning är ett måste inom bil- och flygindustrin när det gäller kritiska komponenter. Det är bara det att det inte finns den typen av komponenter i en pelletskamin och undersökningen som görs av okvalificerade personer är helt meningslös och sker under en begränsad tid hos fabriken. 

 

Har Du ytterligare frågor om P-märkning eller om t.ex personer som rekommenderar P-märkning har en annan åsikt än vi så kontakta oss gärna för en dialog!