Bygganmälan och Boverkets Byggregler

Installation av eldstad och skorsten

Din kommun har möjligheten att tillåta dig att installera eldstad och skorsten med alternativen:

  1. Det kommer att krävas en fristående sakkunnig/kontrollansvarig för att kontrollera att kontrollplanen följts och att installationen motsvarar "statens" förväntningar.
  2. Du utför en så kallad egenkontroll enligt plan- och bygglagen kapitel 10 paragraf 8 punkt

När kommunen skall välja vad de kräver skall de tänka på  utgångspunkten med lagen, vilken börjar på följande vis: "med hänsyn  till den enskilda människans frihet". Detta kan uppfattas som att det i så ringa grad som möjligt skall behöva finnas ett "storebrorstänkande" och att egenkontroll skall kunna ske i så stor omfattning som möjligt, i alla fall om risk anses som mycket liten att lagen inte kommer att uppfyllas.

Med eldstäder skall det finnas utförliga instruktioner om hur de skall installeras och handhas för att lagar och författningar skall kunna uppfyllas utan att installatören behöver ha tidigare kunskaper. När det gäller skorstenar varierar kunskapsbehovet och möjligheten att "göra fel".

Det finns med andra ord ingen anledning av en kommun att kräva att det skall finnas certifierad besiktningsman som behöver kontrollera installationen av en vanlig eldstad och modulskorsten under förutsättning att dokumentationen är i ordning gällande den kontrollplan som skall följas, dvs om lagens alla krav på en installation är beaktade. Om kommunen ändock kräver en fristående kontrollant så skall denna ha en särskild certifiering för ändamålet.

Om Du bedömer att du kan klara av uppgiften att utföra egenkontroll skall Du för att kunna få möjlighet till detta utarbeta en väl genomgången kontrollplan vid insändande av anmälan om åtgärden för att kunna erhålla ett startbesked.

Erhåller Du startbesked och besked om att kontroll får ske genom
dokumenterad egenkontroll är det viktigt att avrapportering sker på korrekt sätt så att kommunen kan hålla för troligt att din installation följer lagen.

 

Bygganmälan

Vid installation eller ändring av eldstad/braskamin och/eller rökkanal krävs alltid en anmälan till kommunen. Detta gäller för alla typer av byggnader.

Ofta kan följande handlingar krävas, men kontrollera med DIn kommun.

  • Ansökan om anmälan
  • Planritning - redovisning av eldstadens placering i byggnaden
  • Fasadritning - redovisning av skorstenens utformning
  • Sektionsritning - redovisning av rökkanalens dragning
  • Information om vilken typ av eldstad och rökkanal som installeras
  • Förslag till kontrollplan eldstad

Ofta finns mallar för detta att ladda ner från kommunens hemsida.

 

Kontrollplan

I kontrollplanen anges punkter som byggherren ska ta hänsyn till vid planering och utförande av arbetet.

Följande dokument kan Du använda som mall för Din kontrollplan: Word: Mall för kontrollplan

Lagen anger att kommunen i startbeskedet skall bestämma vilka handlingar som ska lämnas till nämnden inför beslut om slutbesked. Kommunen kan alltså inte begära uppgifter om CE-certifikat eller andra uppgifter (såsom ex. utsläpp från utrustningen) utan får vänta med dessa uppgifter till dess att byggherren skickar in uppgifter för att erhålla slutbesked.

Egentligen kan kontrollplanen utökas med allt som berör skorstenar och eldstäder som framgår av senaste versionen av Boverkets författningssamling (BFS), även kallad Boverkets Byggregler (BBR). En ny version, BBR 19, blev gällande 1 januari 2012. Den hittar du också under Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Byggs kontrollplanen upp som i mall-dokumentet ovan så är det dock avsevärt mer omfattande än de kontrollplaner kommuner föreslår (maj 2011).

Längre ned på denna sida har vi samlat mer information om punkterna som kan komma att krävas i Din kontrollplan inför bygganmälan men även vid avrapportering. Det är endast för att Du skall förstå vad det handlar om. Vid hänvisningar till BBR reserverar vi oss för felaktigheter som beror på eventuella ändringar i senaste versionen.

 

Slutbevis

Innan eldstaden får tas i bruk, ska den normalt besiktas av sotare. Vid besiktningen kontrolleras att eldstad och skorsten installerats på rätt sätt och med rätt brandskydd. Efter besiktningen skickar sotaren in sotarintyg till byggnads- och miljönämnden som utfärdar slutbevis.

 

Fördjupning i kontrollplanens delar

Golvets bärighet i förhållande till eldstadens vikt

Ofta skall även skorstenens vikt beaktas om denna vilar på eldstaden, vilket ofta förekommer när isolerade modulskorstenar används. Om eldstad och skorsten belastar golv med mer än 150 kg, skall golvets bärighet särskilt undersökas. Redogör för hur bärighet kan komma att säkerställas. Vid lite högre vikt på eldstaden kan t.ex. eldstadsplan i kraftigare stålplåt eller glas underlätta fördelning av vikten.

 

Eldstadsplan

Eldstadsplan är ett skydd mot underlag som skall finnas mellan brännbart golv och eldstaden. Boverkets byggregler föreskriver att brännbart material inte får överstiga 85 grader, detta är den grundläggande regeln som skall beaktas. Eldstadsplanet syftar till att skydda underliggande golv samt även att inte gnistor från elden eller att antänt material skall kunna antända golvet. Självklart påverkar även den enskilda eldstaden hur skydd skall ordnas. T.ex. är det en enkelväggig gjutjärnskamin som kan bli glödgad på utsidan, är det en braskamin där eldstaden omges av ett hölje och kanske till och med har värmesköld bakåt, d.v.s. en skyddsplåt mellan eldstaden och baksida? Motsvarande kan även gälla sidor.

Är det en sluten eldstad där inte ens temperaturer i närheten av 85 grader kan uppmätas under eldstaden, som i fallet med pelletskaminer där det ju inte heller förekommer att gnistor sprätter ut och kaminerna stannar även om luckan inte skulle vara helt stängd. Eldstadsplanet föreskrivs att sticka ut på sidorna, baktill och framför eldstaden, men i grunden förekommer ju rekommendationen för att det inte skall finnas risk för brand.

Är det t.ex. en pelletskamin med temperatur nertill på sidorna som är 25 grader vid fulldrift så kan det rimligtvis inte krävas något värmeskydd för golvet, eftersom det går att visa att det inte behövs. 

Allmänt råd:

"Eldstadsplanet för pannor eldade med fasta bränslen bör vara minst 2 m framför sidan med eldstadsöppningen och minst 1 m utanför de andra delarna. Vid mindre, slutna eldstäder bör eldstadsplanet sträcka sig minst 0,3 m framför eldstaden och till minst 0,1 m på vardera sidan om eldstaden eller ha minst 0,2 m tillägg på vardera sidan om öppningen. /.../ Eldstadsplan för lokaleldstad i utrymmen i verksamhetsklass 3 kan bestå av 0,7 mm stålplåt."

Se vidare BBR 5:422 Eldstadsplan.

 

Skydd mot bakbrand

Paragrafen från BFS i nedan avser anläggningar med kontinuerlig matning, 5:424 Eldningsapparat. Eldningsapparat ska vara utförd med betryggande säkerhet mot brand. Där det är aktuellt ska eldningsapparat vara försedd med anordning som hindrar eld att sprida sig genom eldningsapparaten till bränsleförrådet. (BFS 1998:38).

Allmänt råd:Eldningsapparaten bör vara försedd med minst två av varandra oberoende system för skydd mot bakbrand.(BFS 2002:19).

 

Gränsvärden för utsläpp från kamin

Boverkets författningssamling anger följande.

"6:74 Förbränningsgaser

Olägenheter till följd av innehållet i rökgaser och avgaser som släpps ut från byggnader ska begränsas." (BFS 2006:12).

 

"6:74140 Fastbränsleeldning

Från byggnader med fastbränslepannor med en effekt upp till 300 kW får utsläppet av organiskt bundet kol (OGC) uppgå till högst de värden som anges i tabell 6:741." (BFS 2008:6).

Manuell bränsletillförsel

Effekt hos utrustningen

Utsläppsgräns

50

150 mg

>50

100 mg

Automatisk bränsletillförsel

Effekt hos utrustningen

Utsläppsgräns

50

100 mg

>50

80 mg

 

"Allmänt råd:

Provning av fastbränslepannor bör utföras enligt SS-EN 303-5. Fastbränslepannor med manuell bränsletillförsel bör utformas med en ackumulator eller motsvarande som möjliggör god energihushållning." (BFS 2008:6)

 

"6:741141 Kaminer och dylikt

Från kaminer, spisinsatser och dylikt, får utsläppet av koloxid (CO) uppgå till högst 0,3 volymprocent vid 13 % O2. Från pelletskaminer får utsläppet av koloxid (CO) uppgå till högst 0,04 volymprocent vid 13 % O2." (BFS 2008:6).

 

"Allmänt råd:

Provning bör utföras enligt SS-EN 12815, SS-EN 13229, SS-EN 12809, SS-EN 13240 och SS-EN 14785. Verkningsgraden bör i dessa fall uppgå till lägst 60% för kaminer, 50% för insatser och 70% för pelletskaminer. Kravet på utsläpp av koloxid (CO) gäller inte för öppna spisar och kakelugnar som främst är avsedda för trivseleldning och inte heller för utsläpp från vedspisar som främst är avsedda för matlagning." (BFS 2006:12).

En anledning till att en öppen eldstad inte har några gränsvärden är att det helt enkelt skulle bli så uppenbart att de inte är särskilt miljövänliga (i förhållande till ex. pelletskaminer) att de egentligen skulle behöva förbjudas. Det är dock helt enkelt inte politiskt gångbart att i Sverige förbjuda öppna spisar och samma sak torde gälla vedspisar.

När det gäller vedeldning är det eldningsteknik och rätt bränsle som i realiteten mest påverkar hur stora utsläppen blir. Rent generellt har eldstäder med tätslutande lucka och möjlighet till reglering av tillförd luftmängd bättre möjligheter att klara gränsvärden än de som inte har tätslutande luckor. Särskild reglering av sekundärluft är även något som kan minska CO-utsläpp, liksom att eldstaden kläds in med keramiska plattor för att öka temperaturen i eldstaden så att CO förbränns. Det kan dock innebära att effekten på utrustningen får minskas för att inte rökgasernas temperatur skall bli för höga.

 

Rökkanalens area

Vilken area som krävs för din rökkanal beror på ett antal faktorer.

Isolerade modulskorstenar kräver jämfört med andra skorstenar en förhållandevis liten area, vilket beror på att de invändigt är släta samt att de snabbt värms upp och därmed skapar ett effektivt drag. Draget är inte konstant över tiden utan påverkas av lufttryck, vindförhållanden etc.

Typen av eldstad och bränsle kvalitet påverkar i mycket stor omfattning. Moderna eldstäder med tätslutande luckor kräver mindre area på skorsten än äldre eldstäder. Största arean i förhållande till den mängd bränsle som förbränns per tidsenhet kräver öppna eldstäder. En avgörande betydelse är även skorstenslängden och dragningen av skorsten. Men om det nu är så att du får ett för dåligt drag vid vissa väderleksförhållanden kan Du prova olika skorstenshattar, förlänga skorsten eller till och med att Du sätter dit en sugande rökgasfläkt.

Ofta rekommenderas lite större area än vad som krävs för att den som rekommenderar inte skall få problem. Många installationer sker med 150 mm diameter, men installeras samma eldstad mot en tegelskorsten som behöver renoveras är det oftast en insatsslang på 120 mm i innerdiameter som används. Till pelletskaminer med rökgasfläkt eller förbränningsfläkt klarar det sig med 80 mm diameter för effekter upp till 20 kW däröver lämpar sig 100 mm i diameter bättre. Vedeldade eldstäder upp till 10 kW klarar sig oftast väl med 120 mm i diameter på rökrör. Känner du dig osäker tala med leverantören av eldstaden och eller skorstensleverantör. Du kan ju även kontakta sotningsdistriktet för råd. 

 

Eldstadens avstånd till brännbara byggnadsdelar

Det generella rådet är att brännbart material inte skall komma upp i mer än 85 grader och eldstaden skall placeras därefter. Som vi beskriver under avsnittet eldstadsplan kan nödvändigt avstånd till brännbart komma variera i hög grad beroende på eldstad.

I BFS har förekommit i texten att oisolerade skorstensrör kan placeras 500 mm eller längre från brännbart, detta kan alltså anses vara en maxgräns som det behöver vara mellan en kamin och brännbart material. Högsta temperaturen på en eldstad kan normalt konstateras framtill vid eller på eldstadslucka, vilket skulle kunna leda till att även minimiavstånd till brännbart från en kamin skulle vara 500 mm där kamin skulle kunna vara så het som ett oisolerat skorstensrör. Andra delar är mindre varma och kan placeras närmare brännbart där jämförelse kan ske med de avstånd som isolerade skorstensrör kan installeras jämfört med brännbart. Är temperaturen på en eldstad på utsidan 85 grader eller lägre finns egentligen inga krav på avstånd annat än en ventilerad springa på några centimeter.

När det gäller pelletskaminer är det ointressant att tala om avstånd till brännbart då dessa oftast har yttemperaturer under 85 grader på alla ställen bortsett från framsidan. Ofta ansluts även skorsten i bak varför detta styr avstånd till bakomliggande vägg. På sidorna sätter inte temperaturer begränsningar utan möjligheten att öppna serviceluckor styr avstånd.

För att fastställa minsta lämpliga avstånd till brännbart har oftast även tillverkare av eldstäder egna uppgifter om avstånd. Önskar du installera närmare brännbart än vad som rekommenderas kan du sätta upp en obrännbar skiva t.ex. av plåt eller minerit med luftat utrymme bakom skivan. Kontrollera särskilt temperaturen på fästpunkter vid full effekt.

 

Rökkanalens avstånd till brännbara byggnadsdelar

Brännbart material i närheten av skorsten får alltså inte överstiga 85 grader vid kontinuerlig drift och inte heller 100 grader vid en soteld. Det är i princip omöjligt att mäta upp att temperaturer håller sig under detta vid alla situationer, varför det underlättar att genomföra installationer med CE-certifierade skorstenssystem. CE-certifiering sker enligt en gemensam standard för hela Europa som säkerställer säkerheten. Standarden heter 1856-1. Resultatet av en CE-certifiering dokumenteras i dess egenskapsdeklaration som beskriver vilka eldstäder skorstenen är lämpad för och t.ex. yttermantelns minsta avstånd till brännbart material. Förutom att det går att uppvisa egenskapsdeklarationen för en skorsten skall även installationsanvisningar beaktas då egenskapsdeklarationen, framtagits med vissa förutsättningar.

Krav: Enligt BBR 5:41.

 

Risk för brännskador

Vid installation skall byggherre (oftast husets ägare) beakta Boverkets riktlinjer enligt nedan. Boverket anger under Allmänna råd yttemperaturer (alltså ej skall krav) de som de anser acceptabla temperaturer som inte bör överstigas om risk för brännskada inte skall anses föreligga. Skorstenens yttemperatur får inte överstiga 100 grader framgår det av Boverkets författningssamling. Eldstaden har dock oftast betydligt högre temperatur och det är ju till och med tillåtet att fortfarande ha och elda i helt öppna eldstäder. Som byggherre (även brukare)är du ju dock ansvarig att skydda djur och person från att skada sig och kan därför tvingas vidta nödvändiga åtgärder, vilka kan behöva vara gällande i alla fall då utrustningen används.

Av BFS framgår följande:

"8:4 Skydd mot brännskador

Byggnader och deras installationer ska utformas så att risken för brännskador begränsas." (BFS 2008:6).

"8:41 Värmeinstallationer

Lätt åtkomliga delar av värmeinstallationer ska förses med skydd mot ofrivillig beröring, om de har så hög yttemperatur att de vid beröring kan orsaka brännskador. I utrymmen där barn kan vistas ska risken för barnolycksfall särskilt beaktas." (BFS 2008:6).

"Allmänt råd:

Skydd mot ofrivillig beröring bör finnas om yttemperaturen överstiger 90 ºC. I hygienrum samt i förskolor och fritidshem bör lätt åtkomliga delar förses med skydd mot ofrivillig beröring om yttemperaturen överstiger 60 ºC.

De angivna yttemperaturerna avser lackerade eller omålade metallytor. Metoder för bestämning av yttemperaturer för andra material, som ur brännskadesynpunkt motsvarar yttemperaturen för metall, beskrivs i SS-EN ISO 13732-1."(BFS 2008:6).

"Fast monterade värmestrålningskällor får inte utformas så att personer som befinner sig i deras närhet kan få brännskador eller obehag." (BFS 2008:6).

Dessa regler innebär i praktiken att i princip alla installerade eldstäder bryter mot lagen! Någon kanske ställer kanske ett gnistskydd framför, men det är ju egentligen inget skydd.

Sveriges politiker har accepterat den EU-harmoniserande standarden EN 1859-1 som godkänner 100 grader i yttemperatur utan att skydd krävs när det gäller skorstenar. BFS talar sedan som allmänt råd att se till att inte ofrivillig beröring bör ske över angivna temperaturer, där även förhållandena är väsentliga som t.ex. om det finns barn eller andra riskgrupper som kan skada sig. Att eldstadsluckan på de flesta eldstäder kommer upp i flera hundra grader vet envar, för att inte tala om öppna spisar! Statens intentioner är väl goda men uppenbart finns en tydlig inkonsekvens.

 

Upphängning av skorsten

En modulskorsten skall monteras stabilt enligt monteringsanvisning. Se även till att väggfästen sitter fast i underlag och att rätt fästdetaljer används, det är särskilt viktigt när gipsskivor används för att sätta fästen i. Bärande fästen bör sättas i annat väggmaterial än enbart gipsskiva.  

 

Rökkanalens täthet

Är skorstenen CE certifierad har en läckagemätning utförts som innebär att skorstenen klarat det gränsvärde som för tillåtet läckage som krävs vid visst bränsletyp. T.ex kräver bränsle som baseras på vedråvara täthetsklassen N1 enligt standarden 1856-1. Vid rapportering angående täthet redogör för hur gränsvärden för täthet garanterats för installationen. T.ex. kan uppgift lämnas om att skorstenen är läckagetestad enligt CE-certifiering, kanske även hur mycket under gränsvärdet som uppmätts vid CE-certifiering.

Annat kan vara att Du meddelar att Du utfört tryckprovning med rökpatron för att säkerställa att eldstadens anslutning mot rökkanal är tillfredställande tät. I fallet med BIOMODUL skorstenssystem krävs ej särskilt tätningsmedel mellan modulerna, men skall 100% täthet uppnås kan silikon strykas på varje skarv innan låsringar sätts dit. Om så sker kan detta anges i kontrollplanen för att visa på att täthet ytterligare har beaktats. Ytterligare ett sätt att visa på att täthet har beaktats är att meddela att koloxidvarnare införskaffats.

Krav på rökkanals täthet anges i BBR 5:435.

 

Var mynnar rökgaser ut

Olägenhet vid eldning kan lätt uppstå vid eldning om fel eldningsteknik används eller vid användande av mindre lämpligt bränsle t.ex.ved råvara med för hög fukthalt. Vid installation skall det beaktas så att rökgaser inte mynnar ut på olämpligt ställe. En eldstad /skorsten som behöver naturligt drag skall mynna ut minst uppe vid nock eller annars där inte draget påverkas av byggnaden och försämrar detta. För pelletskaminer kan dock rökrör mynna ut under nock. I samtliga fall bör dock skorsten sluta ca en meter ovanför taktäckning.

Pelletseldning resulterar ju dock i avsevärt mindre risk för att gnistor skall komma upp ur skorsten varför det inte är lika viktigt att skorstenar till dessa mynnar ut en meter från taktäckning. Boverket föreskriver dock en meter oavsett eldstad? Även typ av tak borde beaktas, men som vanligt kan inte allt regleras utan vanligt sunt förnuft får även tillämpas. Se till att skorsten inte mynnar ut nära luftintag i din egen eller annans fastighet , att skorsten inte mynnar ut där rökgaser på annat sätt kan orsaka besvär för de  som kan komma att vistas eller bor i närheten.

"BFS 6:74342 Skorstenshöjd

Rökgaser och avgaser ska släppas ut via skorstenar som är tillräckligt höga för att erhålla god skorstensverkan och förhindra att olägenheter uppstår kring byggnaden eller i dess omgivning. Skorstenar ska också placeras så att rökgaser och avgaser inte förs tillbaka till luftintag, öppningsbara fönster, dörrar, balkonger och dylikt i byggnaden eller överförs till närliggande byggnader." (BFS 2006:12).

"Allmänt råd:

Skorstenar för eldstäder med märkeffekt upp till 60 kW bör dels mynna över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen, om inte särskilda förhållanden föreligger. Vid val av skorstenshöjd bör hänsyn tas till bl.a. förhärskande vindriktning, brandfara vid fastbränsleeldning och risken för gnistspridning. Regler för beräkning av skorstenshöjd för eldstäder med en märkeffekt över 60 kW ges ut av Naturvårdsverket."

I tidigare BFS har det även funnits hårdare regler t.ex. att skorsten skall mynna ut en meter ovan nock. Detta är nu borttaget, men en sak som är intressant är att även gamla skorstenar har accepterats att mynna ut betydligt under en meter ovan taktäckning. Det finns gott om skorstenar till vedeldade bostäder som även mynnar ut långt under nock men som ändock har godkänts i slutbesiktning.

 

Takskyddsanordningar

För att sotning skall kunna ske i egen eller med hjälp av extern part kan skyddsanordningar behöva sättas upp som glidskydd, takstege, stege på skorsten, arbetsplan. Krav enligt Boverkets byggregler. Arbetsplan där sotning inspektion får inte vara mer än 1.2 meter under där skorsten mynnar ut.

Krav anges i BBR 8:24.

 

Produktion av värmevatten och övriga tryckbärande anordningar

Om Du installerar en anläggning som är avsedd att värma upp vatten skall Du vidta åtgärder enligt nedan. Reglerna gäller inte i sin helhet, där utrustningen är försedd med kontinuerlig matning av bränsle och med automatik kan reglera effekten och även stänga av sig själv.

"BBR 8:52 Värmeinstallationer.

Pannanläggningar och andra installationer för värmning av vatten samt övriga tryckbärande anordningar ska förses med säkerhetsanordningar som begränsar risken för personskador vid för högt tryck eller för hög temperatur i anläggningen."

En pannanläggning bör förses med termisk säkerhetsutrustning (nödkylning). Detta bör-krav gäller pannor och inte övriga installationer för värmning av vatten såsom vattenmantlade kaminer. De senare skall dock förses med säkerhetsanordningar som begränsar risken för personskador vid för högt tryck eller för hög temperatur i anläggningen, genom t.ex öppet expansionskärl och säkerhetsventil.